Privacy

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens.

Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen. Voor een adequate zorgverlening is vereist dat we over uw medische gegevens beschikken.

In verband met de behandelovereenkomst (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) die wij met u aangaan, noteren wij de gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde zorgverlening/levering van podologische interventie(s). Voorts hebben we uw gegevens nodig voor het financieel verwerken van de behandeling. Als zorgaanbieders zijn we verplicht het BSN te registreren. Ook moeten we dat nummer gebruiken als we gegevens over een patiënt uitwisselen. Dit staat in de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg.

 

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat
vanaf deze datum dezelfde privacygegevens gelden in alle landen van de Europese Unie.
Wij hebben met ingang van deze datum uw expliciete toestemming nodig om onderstaande
gegevens te registreren.
Deze wet geeft personen meer bescherming m.b.t. de (online)privacy. Organisaties krijgen meer
verantwoordelijkheden, waaronder een informatieplicht. Wij zijn verplicht u, als bestaande of
nieuwe klant, te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens.
In verband met de eisen die aan ons worden gesteld, registreren wij de volgende persoonsgegevens:
• naam, adres, postcode en woonplaats
• burgerservicenr.
• identiteitsbewijsnr.
• tel.nrs., e-mailadres
• naam arts/zorgverlener/pedicure
• naam verzekeraar (type polis, polisnr.)
• eventuele medische gegevens.
Wij verwerken deze gegevens op uw klantenkaart, digitaal in Podonet ons patiëntenregistratiesysteem) en onze interne administratie (boekhouding). Wij doen dit onder de voorwaarden die wij in
de privacyverklaring hebben opgenomen en volgens het privacy- en dataveiligheidsbeleid.
De gegevens worden niet gedeeld met een land of internationale organisatie buiten de EU.
Zonder deze gegevens kunnen wij:
• uw behandeling niet declareren bij uw zorgverzekeraar en dient u zelf de rekening te voldoen.
• uw arts/fysiotherapeut/pedicure niet informeren over onze behandeling.
• Uw zolen niet maken.
Toegang persoonsgegevens
Behalve uw therapeut heeft een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de
registratie zijn opgenomen. Dit zijn de andere therapeuten in de praktijk, eventuele waarnemers of
stagiaires, administratieve krachten en netbeheerders en zolenmakers. Al deze personen/bedrijven
hebben een geheimhoudingsovereenkomst getekend.
Ook zijn wij aangesloten bij “Podonet”. Podonet gebruikt de geregistreerde persoonsgegevens (naw,
bsn en legitimatienummer) om met Vecozo te kunnen communiceren over uw verzekeringsgegevens.
Vecozo is een veilige digitale omgeving waarin ketenpartijen administratieve gegevens kunnen
uitwisselen. Podonet en Vecozo voldoen aan de eisen gesteld in WbP en AVG.
Beveiliging
Ons pand is beveiligd met een toegangscode. Kasten en kamers zijn afgesloten met een sleutel.
Onze ICT-onderdelen zijn beveiligd met wachtwoorden.
Er worden op de website geen gegevens bewaard.
Bewaartermijn
Wij verwerken uw gegevens niet langer dan nodig is voor uw behandeling. U krijgt van ons na 3 jaar
nog een herinnering. Als wij daar geen reactie op krijgen worden uw gegevens in totaal 15 jaar
bewaard en daarna vernietigd. (Wij zijn wettelijk verplicht uw gegevens 15 jaar te bewaren.)
Correctie, inzage, intrekken toestemming
• U kunt ons schriftelijk of mondeling om correctie verzoeken als onze gegevens naar uw mening
niet correct zijn.
• U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen
dan (mogelijk) geen goede behandeling garanderen.
• U kunt bij ons bezwaar maken indien u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw
persoonsgegevens verwerken.
• Wij brengen u op de hoogte als er iets mis is met uw persoonsgegevens.
• U kunt inzage verkrijgen in uw persoonsgegevens die bij ons staan.
• Heeft u vragen over de verwerking van uw gegevens, dan kunt u terecht bij 0227-544377 of email: [email protected]

Register podoloog

Contactgegevens

U kunt ons zowel telefonisch als per email bereiken via Tel.: 0227-544377 of email: [email protected]